NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Symposium Drents goud


24 november 2016 was het symposium Drents Goud, waarvoor ruim 100 mensen die allerlei organisaties vertegenwoordigden, naar de Molenhoeve in Echten kwamen. Onderwerp was de vraag hoe we kunnen bereiken dat de verdwijning van veel landschapselementen (houtwallen, bosjes etc) in Drenthe kan worden gestopt en misschien wel hersteld. Oorspronkelijk initiatief kwam van de werkgroep landschapsbehoud van onze vereniging. Deze werkgroep heeft onderzoek gedaan naar de verdwijning van deze elementen in De Wolden tussen 1993 en nu.


In een klein gebied rond Zuidwolde bleken ruim 200 waardevolle bomen gekapt en meer dan 2 km houtwallen helemaal verdwenen of ernstig aangetast. Het grootste deel daarvan verdween in de laatste 4 jaar sinds de kapverordening in De Wolden werd afgeschaft. De werkgroep vond de uitkomst van het rapport aanleiding om veel bredere aandacht te vragen dan alleen binnen gemeente De Wolden. Er is contact gezocht met verschillende Drentse organisaties zoals Natuur- en Milieufederatie Drenthe (MFD), Landschapsbeheer Drenthe (LD), Drents Landschap, Heemschut, Libau, Staatsbosbeheer etc. Samen met deze organisaties is dit provinciaal symposium tot stand gekomen.


Jaap Jepma was dagvoorzitter en een opmerkzaam en kritisch leider van de discussies.

Bert Dijkstra (LD) schetste de afname van houtsingels in Drenthe sinds 1950 en toonde resultaten van recente onderzoeken naar het verdwijnen van elementen in de buurt Vledder en Tynaarlo (beide onderzoeken komen tot dezelfde conclusies als wij in De Wolden).

Arie ten Wolde (lid van ons bestuur en van de werkgroep landschapsbehoud) lichtte ons onderzoek toe en overhandigde het rapport aan wethouder ten Kate. Jan ten Kate reageerde met de toezegging dat het gedeeld zou worden met de raad. Hij toonde grote waardering voor dit soort inbreng vanuit de bevolking en gaf aan dat hij dit rapport als belangrijke input beschouwt voor de evaluatie volgend jaar van het in 2012 ingevoerde kap- en beschermingsbeleid. Ook hij noemde het landschap GOUD!

Een drietal panelleden (Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis, Dick Dijkstra, directeur recreatieschap, Ernst Oosterveld, deskundige op landschapsgebied in Oost-Friesland) discussieerde met de aanwezigen over het belang van deze elementen: niet alleen ecologie, maar ook toerisme, historische verhalen, archeologie, Drentse geschiedenis horen bij het behoud van ons landschap.


Carolien van de Bles (gemeente Meppel) vertelde vervolgens over de aanpak in Meppel, waarbij veel werk aan landschapselementen wordt gedaan door steeds meer groepen vrijwilligers.

Helen Zeldenrijk, boerin uit Zeyen en bestuurslid van Friesland Campina, ging in op de ontwikkeling waarbij boeren met oog voor landschap en dierenwelzijn bonuspunten krijgen en wat meer geld voor de melk.


Gedeputeerde van de provincie Drenthe, Henk Jumelet, gaf een korte reactie:

 • De provincie hecht grote waarde aan dit onderwerp.

 • Het gaat vooral om praktijk en aanpak van uitvoering.

 • De rol van de provincie ligt in de uitvoering van de nieuwe natuurwet en in afstemming met de andere provincies.

 • De provincie heeft geld gereserveerd voor ondersteuning van deze initiatieven (in 2017 nog meer!).

 • De provincie ziet als vanzelfsprekend dat er coördinatie en overeenstemming in beleid moet zijn tussen provincie en de eigen 12 gemeenten.

 • Hij is overtuigd dat dit in Drenthe gaat lukken (er gebeuren nu al mooie dingen!).


In de reacties was opvallend dat ook de ANV (Agrarische natuurvereniging) die aanvankelijk erg op afstand bleef, nu aangaf dat ze van harte mee wil werken aan deze ontwikkeling.

Verschillende aanwezigen wezen op de urgentie van het probleem, dus snelle aanpak is noodzakelijk.

Enkele boeren wezen op de bereidheid om hiervan harte aan mee te werken, maar dat dit wel mogelijk gemaakt moet worden, ook in financiële zin.


Aan het eind van de middag werd de balans opgemaakt en kwamen de volgende actiepunten op het bord:

 • Samen in 2017 aan de slag;

 • Start overleg met Drentse tak van Friesland Campina;

 • Agrarisch natuurbeheer sluit aan;

 • Juist nu is het tijd voor een duidelijk actieprogramma (verkiezingstijd breekt aan);

 • Richten op versnelling van het proces en gebruik van bestaande goede voorbeelden: “parels”;

 • Duidelijke regelgeving zolang een duidelijk positieve omkering nog niet is bereikt;

 • Zorgen voor verhalen over en geschiedenis van het landschap. Ook toerisme en ANWB kunnen hiervan profiteren;

 • Goede ontwerpen maken op plaatsen waar vernieuwing of verandering aan de orde is;

 • Fondsenwerving voor herplant en herstel;

 • Investeren in het in beeld brengen van de bijzondere kwaliteit van het landschap;

 • Aardkundig landschap is onderdeel van het “GOUD”;

 • Plekken van aanpak?

b.v. Ruiner Aa; het skelet van het oude landschap is er nog, maar de rest is weg en verdient hersteld te worden,

Westerveld in Zuidwolde (zie rapport NVZ);

 • Let bij houtwallen op de aanwezigheid van struweel. Sterker nog, bij nieuwe houtwallen zou je naast enkele bomen vooral moeten denken aan heesters die bloemrijk en besdragend zijn. Dat vraagt wel een andere definitie van een houtwal;

 • Steun de strijd om meer financiële middelen te krijgen voor de realisatie.


Conclusie is dat dit een heel goed symposium is geweest met ruime vertegenwoordiging van allerlei betrokkenen en betrokken organisaties. Ieder was blij met de concrete afspraken die gemaakt zijn.


De leden van onze werkgroep, Arie ten Wolde, Roelinda Alkema, Wout van de Heuvel, Piet Pilkes Arjen Kuindersma, Carla den Brock en Wolter Moorman verdienen een enorm compliment voor hun initiatief en voor de manier waarop ze dit onder de aandacht hebben gebracht.


Joop Verburg

 

 

Arie ten Wolde biedt het rapport van Natuurvereniging Zuidwolde aan aan wethouder Jan ten Kate.

 

 

Helen Zeldenrust, boerin uit Zeyen, vertelde over het beleid van Friesland Campina.

 

 

Een volle zaal in de Molenhoeve in Echten.

 

 

Jaap Jepma betrok voortdurend de aanwezigen bij de discussie.

 

 

Arie en Jan ten Kate (l) en Jaap Jepma (r) kijken geamuseerd toe hoe Henk Jumelet de website over Drents Goud probeert te activeren.

 

 

Hoera! De website is in de lucht en iedereen kan met vragen, opmerkingen, signaleringen over landschapselementen op deze site terecht.