NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Algemene Jaarvergadering van de

Vereniging voor Natuurbehoud Zuidwolde e.o.

op donderdag 30 maart 2017 om 19.30 uur

in de Boerhoorn.


Notulen:


1. Opening door de voorzitter, hij heet de 40 aanwezigen van harte welkom. De jongste aanwezige is onder de 20 jaar, dat stemt positief. De oudste is over de 90! Ook mooi.

2. Notulen van de jaarvergadering van 31 maart 2016 (zie het verslag op de website van de vereniging: www.natuurverenigingzuidwolde.nl onder de tab archief). Niemand heeft vragen of opmerkingen, notuliste Tineke wordt bedankt.

3. De activiteiten die de vereniging in 2016 heeft ondernomen zijn te lezen op de website van de vereniging www.natuurverenigingzuidwolde.nl onder de tab uitgevoerde activiteiten. Van elke activiteit wordt een verslag geschreven. Joop noemt nog de volgende activiteiten waarmee de vereniging op het moment bezig is:

-bermbeheer in samenwerking met de gemeente

-de afgeschafte kapvergunning heeft al veel afbraak van het landschap veroorzaakt. Dit wordt nadrukkelijk besproken met gemeente.

-het oudste gedeelte van de begraafplaats aan de Meppelerweg wordt gedeeltelijk geruimd. De Natuurvereniging vraagt nadrukkelijk om aanpassing van het plan.

-contact met scholen: lessen op school, in het veld.

-contacten met vlinderwerkgroepen in Drenthe, ontwikkeling van dag- en nachtvlinderatlas, de vereniging verleent medewerking door middel van monitoring.

-planteninventarisaties voor gemeente en provincie en Floron.

-gidsencursus, veel werk maar de moeite waard.

-Heel Drenthe zoemt (project van Natuur- en milieufederatie Drenthe: het bevorderen van biodiversiteit, o.a. door middel van monitoring.

-hoogtepunt van dit jaar was de opening van Idylle, op deze locatie zijn zelfs al Sleedoornpage-eitjes gespot.

4. Het jaarverslag van de penningmeester. Het financieel overzicht over 2016 wordt aan het begin van de vergadering uitgereikt en is te lezen op de website van de vereniging: www.natuurverenigingzuidwolde.nl (onder de tab archief). Kas klopt wel, maar boekhoudkundig zijn posten verkeerd geboekt. Arie heeft een en ander nog niet rond, er wordt dus geen decharge verleend. Arie vraagt uitstel, de kascommissie en de vergadering gaan akkoord.

5. Het verslag van de kascommissie.

Roelof Courtz: de Natuurvereniging heeft veel activiteiten waardoor er veel geldstromen zijn. De geldstromen zijn nu moeilijk traceerbaar, een tip van de kascommissie is om van tevoren de post te noteren. Als tweede adviseert de kascommissie om eerder te beginnen met het in orde maken van de kas. Toelichting van Arie: de natuurgidsencursus van het afgelopen jaar heeft de balans boekhoudkundig vertekend. Vlinderommetje, Idylle, ledenwerfactie, folders en publiciteit hebben de nodige kosten met zich meegebracht. In tegenstelling tot andere jaren is er een verlies aan vermogen. Germa: in plaats van verlies in de boekhouding is het beter te spreken van besteding van verenigingsgeld aan de vele activiteiten.

6. Eventuele benoeming van nieuwe leden voor kascommissie.

Ondanks het feit dat Roelof voor het tweede jaar zitting heeft gehad is hij bereid dit nog een jaar te doen. Leon van Montfoort biedt zich aan. Volgens hem is het een belangrijke functie en leuk om te doen.

7. Mutaties in het bestuur:

Tineke Bos treedt af als secretaris, daarmee komt deze functie vacant. Het secretariaat wordt voorlopig binnen het bestuur opgevangen.

8. Benoeming nieuwe bestuursleden. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de jaarvergadering om 19.30 uur bij de zittende bestuursleden. Milou Lendfers stelt zich voor, zij zal zich vooral bezighouden met de contacten met de basisscholen. De vergadering gaat onder groot applaus akkoord met haar benoeming.

9. Nieuws uit de werkgroepen van de vereniging.

-Vogelwerkgroep: er is een rode wouw met takken in de snavel gespot.

-paddenstoelenwerkgroep: nog steeds een kleine groep, deelnemers zijn van harte welkom.

-uilenwerkgroep: er zijn 9 territoria van Steenuilen vastgesteld, waarbij de uilenstand in kaart wordt gebracht. Ook wordt geringd.

-nestkasten: coördinator is René Veen, nieuwe nestkastbegeleiders zijn van harte welkom.

-werkgroep landschapsbehoud: er is een rapport opgesteld. Dit is provinciaal opgepakt en heeft tot een belangrijk provinciaal symposium geleid en gesprekken met de wethouder. De natuurverenging wil graag de kapvergunning herzien (richting oude vergunningenstelsel).

-Vlinderwerkgroep: onderhoud vlindertuin elke maand op de eerste dinsdag van 9-12 uur. Iedereen hartelijk welkom!

-nachtvlinderwerkgroep: atlas van Drenthe in de maak, gebaseerd op inventarisaties tot 2025, dus nog veel werk te doen.

-Ecoducten werkgroep: de zoogdieren op de ecoducten worden in kaart gebracht. Er worden acties ondernomen om te voorkomen dat dassen worden doodgereden.

-ecoductenwerkgroep: veel contact met HDL en provincie, die de activiteiten van de werkgroep graag gecontinueerd zien

-Vlinderommetje: werkgroepcoördinator Harry Bulthuis: veel bladval zorgt voor een onverzorgde aanblik. Vooral het wandelpad langs de camping verdient aandacht.

-plantenwerkgroep: veel excursies en inventarisaties door de werkgroepleden. Ieder mag natuurlijk aansluiten!

-foodwalks: de eetbare flora is aangeplant, het mag nu gaan groeien, voor er geoogst kan worden.

-werkgroep pingo ruïnes: op 12 mei eerste werkdag waarbij vennen worden onderzocht.

10. ingelast agendapunt: samenwerking Reestdalenergie en Natuurvereniging Zuidwolde.

Het blijkt dat de aanwezigen niet over voldoende informatie beschikken om een oordeel te geven over de voorgestelde samenwerking. Er wordt besloten eerst een goede informatieronde te starten. Anneke Genis uit Koekangerveld vertelt over een goede en duidelijke presentatie over dit onderwerp, die in Koekangerveld georganiseerd werd.

11. Rondvraag en sluiting van het zakelijke gedeelte.

-een vraag over een nestkastroute die wordt gehouden op Sjoerd, waarbij de kasten op een Dassenburcht hangen. Slechte combinatie, Joop zoekt het uit.

-Ecoduct in Linde: grootste risicopunt ligt bij oversteek Ommerweg (Leon).


Na de jaarvergadering volgt een presentatie van Astrid Kant over weidevogels die op de 60 aanwezigen veel indruk heeft gemaakt:

Astrid veronderstelt dat wij haar waarschijnlijk niet kennen, want zij zit altijd in haar schuilhutje. Zij doet inventarisatiewerk van weidevogels en zij vindt jaarlijks bijv. wel 250 gruttonesten in haar gebied; de Vijfherenlanden bij Leerdam.

Ze ringt gruttokuikens, dit is het eerste waar ze aan denkt ‘s morgens vroeg. Het is geen gezicht al die ringen om de poot, maar het geeft heel veel informatie. Terloops vertelt ze wat over de evolutie van de steltlopers: hoe korter de poten, hoe korter de snavel. In de winter lijken alle steltlopers op elkaar, ze ogen dan wat grijs en flets. Ze komen naar Nederland voor de voortplanting, dat bestaat uit een legsel van 4 eieren. Hoe groter het legsel, hoe groter de kuikensterfte. Grutto’s overwinteren in Senegal en ze trekken altijd terug naar eigen plek om te broeden. Als je de kuikens bekijkt zie je dat elk kuiken lijkt op zijn omgeving.


Dan vertelt Astrid wat meer over de bescherming door agrariërs, zij hebben natuurlijk met weidevogels veel van doen. Boeren leggen soms kuikeneilanden aan in hun te maaien land. Astrid leert de boeren die dit willen hoe ze de vogels en de nesten moeten beschermen. Iemand uit het publiek laat weten dat mestinjectie alle leven in de bovenlaag van de grond vernielt.

De lezing was erg informatief, Astrid is een ongelofelijk gedreven en enthousiast vogelbeschermster, die op energieke wijze haar verhaal vertelde. Ze kreeg veel lof van Joop voor haar werk en haar prachtige presentatie.


Tineke Bos