NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Algemene Jaarvergadering van de Vereniging voor Natuurbehoud Zuidwolde e.o.

op donderdag 31 maart 2016 om 19.30 uur in de Boerhoorn e Zuidwolde

Afwezig met kennisgeving:

Elza Craanen, Alma Mulder, Philip de Brabander.


1. Opening door de voorzitter.

De voorzitter ziet veel bekende gezichten, het hart van de NVZ is aanwezig. Het publiek (33 leden) wordt er op gewezen dat je voor het lezen van verslagen van de activiteiten alles op internet kunt vinden, hierover kunnen vragen gesteld worden. Het is een bewogen jaar geweest, met als dieptepunt het overlijden van Kees Contant. Veel taken van hem zijn inmiddels overgenomen. Joop rekent uit dat ongeveer 666 mensen, jong en oud, leden van de vereniging zich niet hebben afgemeld voor de jaarvergadering.


2. Notulen van de jaarvergadering van 26 maart 2015 (zie het verslag op de website van de vereniging: www.natuurverenigingzuidwolde.nl onder de tab archief). Geen vragen. Dank voor de notulist.

De activiteiten die de vereniging in 2015 heeft ondernomen zijn te lezen op de website van de vereniging www.natuurverenigingzuidwolde.nl onder de tab uitgevoerde activiteiten. Geen vragen of opmerkingen, volgens Pien van der Stadt heerlijk leesplezier.


4. Het jaarverslag van de penningmeester. Het financieel overzicht over 2015 wordt aan het begin van de vergadering uitgereikt. Arie ten Wolde bedankt Metske van der Maar voor de goede overdracht van de penningen. Jeugd: de kosten komen hoger uit dan vorig jaar, Arie heeft alles rondom de jeugd gebundeld, wat een verschuiving van cijfers geeft. Onder werkgroepen zijn hogere kosten geplaatst vanwege de planten- en grassencursus. Onder contributies iets hogere inkomsten, vanwege een groei van de vereniging met 17 leden: in totaal ca 690. Een derde deel is jeugdlid. Een post van €1000,= op de balans is gereserveerd voor de waterplantencursus komend najaar. Per saldo een positief resultaat van € 680,- De penningmeester waarschuwt echter dat we dit overschot en een deel van onze reserve dit lopende jaar nodig hebben voor eenmalige bijzondere uitgaven in 2016 voor:

-vlinderommetje kosten: er wordt een nieuwe folder ontwikkeld die huis-aan-huis verspreid zal worden

-Bij Idylle wordt een vlonder geplaatst, die grotendeels door de gemeente en door de Vlinderstichting wordt bekostigd. Het ontbrekende deel draagt de vereniging zelf bij.

-Ecoducten uitgaven: er is een camerabehuizing aangeschaft ter bescherming van de nieuwe camera’s.

Roel Smit, die een deel van het blad natuurgenoten rondbrengt, vraagt of de envelopjes in natuurgenoten voor achterstallige betalers zijn. Dit is niet zo, dit zijn mensen die niet automatisch betalen. Pien vraagt zich af wat ze zich voor moet stellen bij een kraamkas? Geruststellend kan gemeld worden dat dit bij de activiteiten rond de marktkraam hoort.


5. Het verslag van de kascommissie.

Rob van Leeuwen en Roelof Courtz hebben op 16 maart de kas gecontroleerd, het zag er netjes uit. De centjes zijn gecontroleerd en de inkomsten en uitgaven zijn steekproefsgewijs nagelopen. Een en ander ziet er goedgeorganiseerd uit. Het advies van de kascommissie is om Arie decharge te verlenen voor het penningenbeheer.


6. Benoeming van nieuwe leden voor kascommissie:

Rob en Roelof worden bedankt voor dit jaar, Roelof is bereid volgend jaar nog een keer aan te treden en aangezien Rob van Leeuwen de maximale zittingstermijn van 2 jaar er op heeft zitten wordt Piet Pilkes bereid gevonden zijn plek op te vullen.


7. Mutaties in het bestuur:

Er is een vacature in het bestuur.


8. Benoeming nieuwe bestuursleden. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de jaarvergadering om 19.30 uur bij de zittende bestuursleden.

Joop meldt dat er misschien volgend jaar een nieuw bestuurslid beschikbaar is..


9. Een beknopt overzicht van nieuws uit de werkgroepen van de vereniging.

-JEUGD: 60 kinderen zijn mee geweest op de nestkastroutes. Joop Verburg en Gerhard Boelens hebben lessen gegeven over vogelgeluiden aan groepen 4 en 5. Alle leerlingen hebben een CD met vogelgeluiden meegekregen. Ook het nestkast timmeren verliep gesmeerd in december met meer dan 100 kinderen..

-VOGELS: Metske coördineert. Dit jaar 2 excursies, de eerste in Holtveen is al geweest, dit was een mooie tocht. Volgende tocht is op 8 mei naar Börckener Paradies. Voor het vogelweekend in Eernewoude zijn nog 2 plekken beschikbaar.

-paddenstoelen: er zijn enkele adspirantleden naast het ene vaste lid. Dit jaar zijn veel bijzondere en zeldzame soorten gevonden in samenwerking met Bernard de Vries.

-(steen)uilen: Geert Komduur heeft de Steenuilenactiviteiten overgenomen van Kees. De werkgroep bestaat inmiddels uit 9 mensen.

- Planten: Martin Stolp en Rob van Leeuwen hebben de berminventarisaties op papier afgerond en beschreven. De gemeente is tevreden, en de bedoeling is de inventarisaties over een paar jaar te herhalen. Nog een leuke plantenmelding: Erik Jan Plantinga vond de Dennenorchis op 500 m van de Boerhoorn.

- Vlinders: er is bij de voorjaarsschoonmaakbeurt dit jaar een kalkrijk perk in de Vlindertuin gemaakt. Er was een aantal vrijwilligers bij , die zich aangemeld hadden via Nederland Doet. De stand van de dorps- en landelijke vlinders is slecht, dit is doorgegeven aan de vlinderstichting. Drenthe scoort van alle provincies het slechtst. De inventarisatie van de Sleedoornpage-eitjes was daarentegen weer een succes dit jaar.

-Nachtvlinders: Theo Bakker is de coördinator. Er is 8 x gevlinderd, 5 keer was het slecht weer. Bij elkaar toch een indrukwekkende 350 soorten. Het aantal exemplaren lijkt echter ook hier achteruit te gaan.

-Zoogdieren: Jaap Vliegenthart coördineert. Verder G.b.

-Ecoducten: Jaap en Philip monitoren de grote zoogdieren. De monitoring wordt op camera vastgelegd. Niet alle passanten worden gespot: sommigen gaan te snel, anderen bevinden zich niet in het bereik van de camera. Daarom is er nu ook een camera op het fietspad gericht.

Er is succesvol voorlichting over ecoducten gegeven op scholen aan groepen 5 t/m 8.

De gemeente gaat tussen Dedemsvaart, Linde en de Ommerweg een veilige fietsverbinding aanleggen. Naar aanleiding van vragen van een aantal bewoners heeft de gemeente laten onderzoeken of dit fietspad over het ecoduct kan lopen. De gemeente heeft op 13 mei een overleg met de betrokkenen georganiseerd, waar de Natuurvereniging ook is uitgenodigd. Volgens mevrouw Klein is het bestaande viaduct groot en veilig genoeg voor de fietsers. Het bestuur is vóór veiligheid maar ook vóór een alternatief veilig (en goedkoper?) plan over het viaduct.

-Werkgroep Landschapsbehoud: de werkgroep maakt zich sterk voor alles wat dreigt te verdwijnen in de gemeente aan landschapselementen. Er is een rapport gemaakt, gesteund door verschillende organisaties dat wordt aangeboden aan de raad teneinde het oude kapvergunningenstelsel weer in te stellen.

- Vlinderommetje: 10 juni wordt de officiële opening gedaan in aanwezigheid van de burgemeester, de vlinderstichting, landschapsbeheer Drenthe en HDL.

-werkgroep Foodwalk: Dette Boiten is contactpersoon Er zijn twee routes: Ten Arlo en Vlinderommetje. Er wordt gestreefd naar veel beschikbaarheid van ook voor mensen eetbaar groen en vruchten.

10. Rondvraag en sluiting van het zakelijke gedeelte.

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

De voorzitter spreekt een woord van dank voor iedereen die een bijdrage heeft geleverd het afgelopen jaar en vol goede moed gaan we een nieuw verenigingsjaar in.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Na een korte pauze met gratis koffie en thee vertelt René Manger over Libellen en hij laat beelden (foto’s en films)zien van deze bijzondere insecten. René is de schrijver van een fantastisch boek over

de Libellen in Drenthe dat vorig jaar is uitgekomen.


4 april 2016

Tineke Bos

Secretaresse natuurvereniging Zuidwolde