NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

Notulen jaarvergadering van Natuurvereniging Zuidwolde op 28-03-19.

1. Opening: de volgende afmeldingen zijn ontvangen: Wil Folkers, Grietje Loof, Jaap Vliegenthart, Elza Kramer en Alma Mulders. 40 leden van de Natuurvereniging waren aanwezig bij deze jaarvergadering. De voorzitter Joop Verburg heet hen allen hartelijk welkom

2. Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering.

3. Van alle leden-activiteiten staat een verslag op de website, zie aldaar. Een aantal bestuursactiviteiten worden toegelicht door de voorzitter. daarvan is het benoemen waard:

- de gidsencursus is naar tevredenheid afgerond. Inmiddels is een groot aantal deelnemers actief in hun eigen regio.

- Er is nog steeds onrust over aanpassingen van het ecoduct Stiggeltie, in verband met het aanleggen van een fietspad. Er worden op Stiggeltie veel wildpassages waargenomen; ook overdag, zie het rapport op de website.

- Het behoud van landschapselementen heeft nog steeds aandacht nodig.  De toegezegde werkgroep voor de gemeente is ook na 13 maanden niet bij elkaar geroepen. Het project Heel Drenthe zoemt kan in dit verband genoemd worden. Het ecologisch beheer van met de name de bermen in de gemeente de Wolden wordt steeds belangrijker , gezien de afname van insecten.

- Er is weer vruchtbaar overleg met de zuster-verenigingen in IJhorst - Staphorst en Dedemsvaart. Voorop staan: leren van elkaars sterke en zwakke kanten en gemeenschappelijke onderwerpen samen oppakken.

- Er is subsidie aangevraagd bij de NAM voor uitbreiding van de route van het Vlinderommetje.

- Er zijn honderd nestkastjes i.s.m. de gemeente opgehangen in Zuidwolde  in gebieden van eikenprocessierups.

- Natuurlijk zijn er weer verschillende leuke waarnemingen in de buurt gedaan, zie natuurgenoten - Er is een Werkgroep landschapsbehoud opgericht: het doel van de werkgroep is actief in de natuur aan de slag zijn: bijvoorbeeld opslag verwijderen op diverse plekken in Zuidwolde.

- Roelof Nijboer is coördinator van de Uilenwerkgroep geworden en is met dat werk gestart.

4.  Het jaarverslag van de penningmeester Geert Smid: Door ziekte van de vorige penningmeester is een tekort op de balans ontstaan doordat we het afgelopen jaar geen gemeentelijke subsidie hebben ontvangen. Natuurgenoten is een dure post, ook omdat een groot gedeelte met de post verstuurd moet worden. Volgend jaar kan het hopelijk wat goedkoper door recente afspraken met Drukkerij Spijkerman. Voorstel uit het publiek om Natuurgenoten door de leden electronisch te lezen wordt met enige reserve ontvangen: dit is al eens onderzocht, hiervoor is weinig animo. Natuurgenoten is nog steeds een prachtig visitekaartje. Een andere vraag gaat over de betrekkelijk lage advertentieopbrengsten (€490). Reden hiervoor is dat we er voor kiezen om in ons blad niet veel ruimte reserveren voor advertenties.

5. De leden van de kascommissie Leon van Montfoort en Wout van de Heuvel zijn zeer tevreden over de administratie van de penningmeester: de stukken zien er zeer inzichtelijk uit en er zijn geen foutjes gevonden. De commissie verzoekt de vergadering decharge te verlenen voor het financiële beleid.

6. Loes Vink stelt zich beschikbaar voor de kascommissie van volgend jaar ter vervanging van Leon. Wout is ook volgend jaar beschikbaar.

7. Het voorstel van het bestuur om de contributie te verhogen wordt unaniem goedgekeurd door de vergadering.

8. Mutaties in het bestuur: Carl Maurits is bereid een deel van de activiteiten van Karin Boer over te nemen en is ook bereid zitting in het bestuur te nemen. Carl wordt bij deze benoemd als bestuurslid. Hij stelt zichzelf in het kort voor. Karin wordt hartelijk bedankt voor haar inzet en we hopen haar nog vaak te zien bij de verenigingsactiviteiten.

9 Nieuws uit de werkgroepen:

-de kerkuilenwerkgroep maakt gebruik van camera’s in nesten om te observeren.

-De Plantenwerkgroep heeft afgelopen jaar o.a. planten geïnventariseerd in de Vogelzangsewijk als 0-meting voor de veranderingen die daar op stapel staan.

-Vlinderwerkgroep: Dagvlinderscursus is deze maand gestart, 36 mensen nemen deel. Verder is iedereen op eerste dinsdag van de maand van harte welkom bij de werkzaamheden in de vlindertuin.

-nachtvlinderwerkgroep Er is een Nachtvlinder atlas in de maak. In verband daarmee is er maandelijks ergens nachtvlinderonderzoek (zie de website).

10 Excursieprogramma : zie Natuurgenoten en de website. Er zijn geen vragen of suggesties voor excursies voor het komende jaar.

11. Rondvraag:

-Edelherten, of zwijnen zouden ook gebruik kunnen maken van ecoducten, wat vind de omgeving daarvan? In principe is het beleid nu nog in Drenthe dat everzwijnen en edelherten afgeschoten mogen worden.De ecoducten zijn gebouwd om in de toekomst ook voor deze dieren als passage te dienen

-Opmerking uit het publiek: de werkgroep ecoducten bestaat niet alleen uit camera leden, er zijn ook mensen die zich bezighouden met insecten, reptielen, zoogdieren. De vergadering wordt onder applaus voor het bestuur en alle activiteiten afgesloten.

Na de pauze vertoont Johan Vos uit Assen zijn "foto-verhalen" Allerlei diersoorten komen in beeld, maar steeds met een serie foto's waarin meer getoond wordt over het leven van de dieren. Kerkuilen, Adders, Hermelijnen, Nachtzwaluwen, Koekoek, Bunzings en nog veel meer kwamen in beeld op een manier die voortdurend Oh´s en Ah´s opleverden. Het publiek was diep onder de indruk van de kwaliteit van de foto´s en van de inspanning en het geduld die het gekost moet hebben om dergelijke foto´s te maken. Johan kreeg dan ook een daverend applaus en kon pas weg na een toegift van extra foto´s en de belofte dat hij weer komt...

Tineke Bos


 

De coördinatoren van de uilenwerkgroepen. Henk Bulder (l), kerkuilenwerkgroep en Roelof Nijboer (r) , Steenuilenwerkgroep
Johan Vos in actie