NVZ 2011

 

 

 

 

 

 

Home Algemeen Bestuur Contact Lid worden Uitgevoerde activiteiten
Nieuws Agenda Werkgroepen Waarnemingen Archief Linkpagina Sponsoren

 

 

natuurvereniging Zuidwolde tekent ondersteuningsverklaring ecologisch bermbeheer

In 2017 hebben Provinciale Staten van Drenthe de motie Boerenlandvlinders met algemene stemmen aangenomen, waarin verschillende activiteiten zijn benoemd om de biodiversiteit in de provincie Drenthe te verbeteren. Eén daarvan heeft betrekking op het landelijk gebied en dan met name op het ecologisch beheren van bermen, taluds, oevers en overhoeken. Ecologisch beheer draagt bij aan het verbeteren van de biodiversiteit en de leefomgeving van bijen, vlinders en overige insecten in Drenthe. De verantwoordelijkheid voor het beheer van bermen, oevers, taluds en overhoeken in het landelijk gebied van Drenthe ligt bij de eigenaren, zoals gemeenten, waterschappen en provincie, RWS, NS en ProRail. Gemeenten, provincie en waterschappen hebben op 29 november 2018 de gezamenlijke ambitie uitgesproken om de biodiversiteit te verbeteren door ecologisch beheer van bermen, taluds, oevers en overhoeken. In dit document staan de afspraken en inzet van de partijen om deze ambitie te verwezenlijken.

Afspraken

Gemeenten, provincie en waterschappen spreken met elkaar het volgende af:

1. Naar bloeiend Drenthe

Partijen bevorderen door ecologisch beheer de kwaliteit van de Drentse bermen, taluds, oevers en overhoeken zodanig dat dit bijdraagt aan het verbeteren van de biodiversiteit en aan behoud en herstel van de leefomgeving van bijen, vlinders en overige insecten.

2. Ambities kenbaar maken

Partijen maken jaarlijks, te beginnen voorjaar 2019, kenbaar welke ambities en middelen zij hebben voor ecologisch bermbeheer. Dit omvat zowel beheer als (her-) inrichting van de groene ruimte en aanleg van werken. Daarbij gaat het om de te realiseren kwantiteit, kwaliteit, planning en monitoring van de resultaten.

3. Transparantie over voortgang en resultaten

Partijen maken jaarlijks op de internationale dag van de biodiversiteit (22 mei) aan het publiek bekend welke activiteiten en resultaten zij hebben gerealiseerd ter verbetering van de biodiversiteit in bermen, taluds, oevers en overhoeken. Uitgangspunt is een eenduidige en heldere presentatie, waarbij in elk geval aandacht wordt besteed aan de hieronder bij “inzet partijen” genoemde activiteiten. In het voorjaar 2019 wordt afgesproken op welke wijze dit gebeurt.

4. Samenwerken

Partijen werken waar mogelijk met elkaar samen en delen kennis ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van het ecologisch bermbeheer. Daarvoor richten partijen gezamenlijk een kennis- en ervaringsplatform op, gericht op de onderwerpen beheer, ecologie, burgerparticipatie, monitoring, wetgeving, toezicht, circulariteit, aanbesteding, materiaalgebruik en uitvoering. De provincie neemt het initiatief voor de eerste bijeenkomst van dit platform in 2019. Ook werken partijen samen met (vrijwilligers) organisaties, inwoners en ondernemers die zich inzetten voor de Drentse natuur. Er wordt zo goed mogelijk gebruik gemaakt van hun kennis, inzet en ervaring en waar nodig wordt ondersteuning geboden.

5. Evaluatie afspraken

Partijen evalueren jaarlijks, te beginnen in 2020, de gemaakte afspraken.

6. Inzet partijen

Bovengenoemde afspraken verwoorden de gezamenlijke ambitie. Partijen spreken af dat hierna genoemde activiteiten van belang kunnen zijn bij de invulling van de gezamenlijke ambitie. De wijze waarop deze invulling plaatsvindt, is aan de partijen.

Orvelte, 29 november 2018

dit z.g. Convenant is getekend door de provincie, 8 gemeenten van Drenthe, 2 waterschappen en Prorail. Op deze 29e november heeft gemeente De Wolden nog niet getekend voor dit convenant. Wel is door de wethouder toegezegd dat zij er snel naar zal kijken en verwacht dat dit alsnog zal gebeuren.

Daarnaast is dit convenant in een ondersteuningsverklaring getekend door aan aantal natuur- en milieu-organisaties. Zij geven daarmee aan dat zij het initiatief ondersteunen en waar zij mogelijkheden hebben als vrijwilligersorganisatie mee willen werken aan deze plannen. Dat geldt ook voor onze Natuurvereniging. Wij hebben de afgelopen jaren al veel bermonderzoek gedaan en overleg gehad met de gemeente. Voorzitter Joop Verburg heeft met instemming van het hele bestuur namens onze vereniging de ondersteuningsverklaring getekend.

foto's Hans Dekker

 

Joop Verburg tekent namens NVZ de ondersteuningsverklaring

 

 

de kaart van Drenthe met alle handtekeningen

 

 

de gehele groep betrokkenen op de foto